Lịch sử Đảng bộ xã Phú Lạc (1953 – 2013)

phu lac

“…Chặng đường lịch sử 60 năm (1953 – 2013) của Đảng bộ và nhân dân xã Phú Lạc trải qua nhiều khó khăn, gian khổ song rất đáng tự hào. Với những đóng góp về lương thực, thực phẩm, tuyển quân chi viện cho tiền tuyến, Đảng bộ và nhân dân Phú Lạc đã cùng nhân dân cả nước làn nên trang sử vẻ vang của dân tộc.

Trước khi Đảng ra đời, dưới ách áp bức bóc lột của quân xâm lược, những người con của quê hương Phú Lạc đã có mặt trong các cuộc khởi nghĩa, gây cho địch nhiều tổn thất. Tuy nhiên, những cuộc đấu tranh đó đều thất bại do chưa có một đường lối đúng đắn và một giai cấp tiên tiến lãnh đạo.Trước hoàn cảnh đó, mùa xuân năm 1930,  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Ngày 7/11/1940, cờ  đỏ  búa liềm và truyền đơn cách mạng xuất hiện tại Chủ Chè là ánh sáng đầu tiên soi sáng con đường đi tới tương lai tươi đẹp của người dân Phú Lạc. Từ đó,  phong trào cách mạng ở Phú Lạc phát triển ngày càng mạnh mẽ và sôi động, chuẩn bị bước vào thời kỳ khởi nghĩa tháng 8/1945. Trong những ngày tháng hào hùng ấy, nhân dân Phú Lạc đã vùng lên phá kho thóc, kho muối của phát xít Nhật, đấu tranh giành chính quyền cách mạng.

Dưới chế độ dân chủ cộng hòa, nhân dân Phú Lạc tích cực xây dựng xã hội mới. Song không được bao lâu, thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta lần nữa. Hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Phú Lạc lại cùng nhân dân cả nước nhất tề đứng lên kháng chiến. Trong những năm tháng gian khổ đó, nhân dân Phú Lạc đã không tiếc sức người sức của cho tiền tuyến và tích cực bảo vệ, giúp đỡ nhiều đơn vị bộ đội, che giấu kho tàng của Nhà nước đóng tại địa phương.

Ngày 10/10/1953,  Chi  bộ Đảng Phú Lạc được thành lập đã đánh dấu sự trưởng thành nối tiếp của Chi bộ Đảng Thanh Lâm ra đời từ giữa năm 1948. Chi bộ Phú Lạc đã lãnh đạo nhân dân địa phương tiếp tục chi viện nhân  lực, vật  lực  cho cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi cuối cùng.

Hòa bình lập lại, nhân dân Phú Lạc dưới sự lãnh đạo của chi bộ đã ra sức khôi phục sản xuất, tiến hành cải tạo kinh tế – xã hội theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Những thành tích đạt được trên các lĩnh vực đã làm thay đổi đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Khi cả nước cùng bước vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ  nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ Phú Lạc lãnh đạo nhân dân địa phương khắc phục khó khăn sau chiến tranh, nêu cao truyền thống tự lực tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, khi đất nước bước vào thực hiện đường lối đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng bộ Phú Lạc đã bắt đầu từ đổi mới tư duy, lấy phát triển kinh tế là trọng tâm theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gặt hái được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, diện mạo quê hương đổi mới từng ngày, văn hóa – xã hội không ngừng phát triển, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, an ninh quốc phòng được đảm bảo vững chắc. Đảng bộ Phú Lạc xứng đáng với vai trò là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương…”

Bài khác