Tài liệu giảng dạy Lịch sử huyện Hiệp Hòa

IMG_5260

Thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28/2/2002 của Ban Bí thư Trung ương  Đảng và Công văn số 250-CV/TU ngày 10/10/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử địa phương  cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, giảng dạy cho học sinh các trường và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn, tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hội thảo và phát hành cuốn Tài liệu giảng dạy lịch sử huyện Hiệp Hòa dùng trong nhà trường và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Cuốn tài liệu khái quát về vùng đất và con người Hiệp Hòa, truyền thống lịch sử văn hóa, quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm đến khi có tổ chức Đảng ra đời lãnh đạo nhân dân trong huyện kháng chiến chống thực dân Pháp,  đế quốc Mỹ và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện  công cuộc đổi mới của Đảng. Qua đó, tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ cán bộ, đảng viên  và  thanh  thiếu  niên trong huyện nâng cao hiểu biết về truyền  thống yêu nước và cách mạng, ý thức tự hào dân tộc từ đó thêm yêu thương, gắn bó với mảnh đất quê hương, ra sức rèn đức luyện tài, xây  dựng quê hương Hiệp Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài khác