Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Trung Nghĩa (1948 – 2012)

IMG_5261

Đối với Đảng bộ và nhân dân xã Trung Nghĩa, giai đoạn từ năm 1948 – 2012 là chặng đường lịch sử có ý nghĩa to lớn. Từ 3 đảng viên đầu tiên, ngày  2/2/1948, chi bộ Đảng của xã mang tên Nguyễn Ái Quốc chính thức ra đời. Từ  đây, chi bộ Đảng (từ năm 1961 là Đảng bộ xã Trung Nghĩa) chính thức lãnh đạo nhân dân trong xã thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Trong hơn 60 năm lịch sử, trải qua bao khó khăn, thử thách của cách mạng và chiến tranh, của thiên tai và giặc giã nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Trung Nghĩa đã đoàn kết, kiên cường vượt qua mọi gian khổ, thiếu thốn. Các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân kế thừa và phát huy những truyền thống lịch sử văn hóa quý báu của dân tộc và quê hương như cần cù, sáng tạo trong lao động, yêu nước thương nòi và dũng cảm trong chiến đấu, giành được nhiều thắng lợi to lớn trên nhiều lĩnh vực, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của cả nước nói chung và sự đổi mới vươn lên của quê  hương nói riêng.

Bài khác