Lịch sử Đảng bộ xã Thái Sơn (1938 – 2010)

3_LS Thai Son

“… Thái Sơn cũng là vùng đất văn vật bởi có làng Quận Công gắn liền với những vị Quận công, Tiến sĩ, có lăng đá họ Ngọ nổi tiếng, có phong trào cách mạng sớm phát triển thuộc An toàn khu II của Trung ương. Ngay từ rất sớm, nơi đây đã có cán bộ cao cấp của Đảng về hoạt động, xây dựng được làng chiến đấu kiểu mẫu, đồng thời cũng là địa bàn sơ tán, đóng quân, huấn luyện và chiến đấu của nhiều cơ quan, đơn vị trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ…”

“…Lịch sử Đảng bộ xã Thái Sơn gắn liền với lịch sử huyện Hiệp Hòa và là một bộ phận quan trọng không thể tách rời trong lịch sử đấu tranh và xây dựng của Đảng bộ và nhân dân Hiệp Hòa…”

Bài khác