Lịch sử Đảng bộ xã Tạ Xá (1954 – 2011)

9_LS Ta Xa

“…Được thành lập vào ngày 24/4/1949, Chi bộ Đảng xã Hưng Thịnh, nay là Đảng bộ xã Tạ Xá đã trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển (1949 – 2010). Tuy phải trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khó khăn, phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Tạ Xá đã vượt qua nhiều thử thách, cùng nhân dân cả nước giành được những thắng lợi đáng tự hào, bảo vệ thành công thành quả của Cách mạng tháng Tám vĩ đại. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhân dân xã Tạ Xá vừa ra sức xây dựng hậu phương vững mạnh về mọi mặt, vừa tham gia kháng chiến, đồng thời huy động sức người, sức của, phục vụ cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đến ngày thắng lợi…”

Bài khác