Lịch sử Đảng bộ xã Châu Minh (1938 – 2010)

7_LS Chau Minh

Xã Châu Minh nằm ở vùng hạ huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, bên dòng sông Cầu thơ mộng nghìn năm bồi tụ nên những vạt phù sa màu mỡ. Vùng đất, con người và những nét sinh hoạt văn hóa ở Châu Minh vừa hàm chứa bản sắc của xứ Kinh Bắc, vừa mang đậm nét đặc trưng của miền trung du “Hùm thiêng Yên Thế”. Khi có ánh sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam soi đường chỉ lối, nhân dân Châu Minh đã từng bước giác ngộ cách mạng, tham gia khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Hòa bình lập lại trên miền Bắc, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là “Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, cán bộ, đảng viên và nhân dân Châu Minh đã tích cực khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của kẻ địch, chi viện sức người và sức của cho tiền tuyến miền Nam. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân Châu Minh lại chung tay góp sức cùng nhân dân cả nước khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua mọi thử thách, tranh thủ những điều kiện thuận lợi để xây dựng quê hương theo con đường chủ nghĩa xã hội và đạt được những thành tích đáng tự hào.

Từ trong thực tiễn phong trào cách mạng, Chi bộ Đảng xã Châu Minh đã ra đời và từng bước lớn mạnh cả về chính trị và tổ chức. Đến tháng 5/1960, Chi bộ Đảng xã Châu Minh chính thức được chuyển lên thành Đảng bộ 2 cấp, tiếp tục vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào cách mạng của quê hương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Để ghi lại truyền thống lịch sử cách mạng đầy tự hào của Đảng bộ và nhân dân Châu Minh, thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy Hiệp Hòa, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Minh đã quyết định tổ chức nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Châu Minh (1938 – 2010)…”

Bài khác