Lịch sử Đảng bộ xã Bồng Am (1945 – 2010)

5_LS Bong Am

“…Tìm hiểu lịch sử của Đảng bộ, làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và phong trào cách mạng của nhân dân xã Bồng Am 65 năm qua là một việc làm có ý nghĩa sâu sắc đối với hiện tại và tương lai, đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc xã Bồng Am.

Thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường nâng cao chất l­ượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng”, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bồng Am khóa XX (nhiệm kỳ 2010 – 2015) đã quyết định tiến hành nghiên cứu, biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Bồng Am (1945 – 2010). Sau một thời gian sư­u tầm, nghiên cứu, xử lý tư liệu và biên soạn, cuốn lịch sử đã hoàn thành.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã mong rằng, cuốn sách sẽ là tài liệu bổ ích trong việc học tập, giáo dục và bồi d­ưỡng những truyền thống cách mạng tốt đẹp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần làm cho truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân trong xã tiếp tục đư­ợc bồi đắp, phát huy hơn nữa trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bồng Am trân trọng cảm ơn các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, đảng viên, nhân dân trong xã và các xã bạn đã cung cấp những tài liệu quý cho việc biên soạn cuốn sách.

Trong quá trình biên soạn cuốn sách, mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng không thể tránh khỏi thiếu sót. Do đó, chúng tôi mong nhận nhận những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí và bạn đọc gần xa để cuốn sách được hoàn thiện hơn…”

Bài khác