Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Kỳ (1930 – 2010)

6_LS Ngoc Ky

“…Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc ghi lại truyền thống lịch sử cách mạng đầy tự hào của Đảng bộ và nhân dân xã, ngay từ đầu những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy Tứ Lộc, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Kỳ đã tổ chức biên soạn cuốn Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân địa phương song do thiếu sự chỉ đạo cụ thể của Đảng ủy nên chưa thể hoàn thành. Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tứ Kỳ và sự giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Kỳ lần thứ XXV, nhiệm kỳ (2005 – 2010) quyết định tiếp tục tổ chức biên soạn cuốn Lịch sử đấu tranh cách mạng và đổi tên thành Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Kỳ, 1930 – 2010…”

Bài khác