Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

1. Vị trí: Trợ lý Giám đốc 2. Mô tả công việc - Hỗ trợ Giám đốc chăm sóc các khách hàng, đối tác xuất bản - Hỗ trợ Giám đốc xây dựng các văn bản, kế hoạch công việc - Chủ động sắp xếp lịch công việc, công tác...

Đọc thêm »