Tin công ty

Một số nhiệm vụ cần trình bày khi nghiên cứu lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam là một bộ môn của khoa học lịch sử vì vậy nó có chức năng, nhiệm vụ của khoa học lịch sử. Đó là chức năng nhận thức, chức năng giáo dục và dự báo. Khoa học lịch sử Đảng có nhiệm vụ...

Đọc thêm »