Tin tức

Nhớ ngày đầu tiếp quản Thủ đô

Cuối tháng 9-1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ và ký kết Hiệp định Giơnevơ, cả một vùng trung du Bắc bộ được giải phóng khỏi ách kìm kẹp của giặc. Ông Nguyễn Bá Hoàng lúc đó đang cùng một số anh em học khóa 1 Trường công an làm...

Đọc thêm »