Giới thiệu sách tháng 8/2021: Lịch sử Đảng bộ xã Lũng Hòa (1930 – 2019)

z2630674172851_5ee894b43db3e0fdc3a6e9e4330677f7

HV - Thực hiện chương trình hợp tác với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lũng Hòa, trên cơ sở kế thừa nội dung cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Lũng Hòa 1945 – 2005” đã xuất bản năm 2006, trong 2 năm vừa qua, Công ty Văn hóa Việt đã tiến hành tái bản có chỉnh lý, bổ sung cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Lũng Hòa (1930 – 2019)”.

Ngoài lời giới thiệu, mở đầu, kết luận, phụ lục và phụ bản ảnh, cuốn sách bao gồm 6 chương nội dung chính:

Chương I: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Lũng Ngoại, Hòa Loan tham gia đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám (1930 – 1945)

Chương II: Xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, thành lập Chi bộ Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954)

Chương III: Chi bộ – Đảng bộ xã Lũng Hòa lãnh đạo Nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975)

Chương IV: Đảng bộ Lũng Hòa lãnh đạo Nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 – 1985)

Chương V: Đảng bộ xã Lũng Hòa lãnh đạo Nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 – 2000)

Chương VI: Đảng bộ xã Lũng Hòa lãnh đạo Nhân dân đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2000 – 2019)

Lịch sử Đảng bộ xã Lũng Hòa (1930 – 2019)” đã tái hiện rõ nét quá trình đấu tranh cách mạng, phát triển của Lũng Hòa trong gần 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 72 năm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ, Đảng bộ xã.

Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả./.

z2630674172851_5ee894b43db3e0fdc3a6e9e4330677f7z2630674127992_715744aace72fc5367d4419dd11a37e5

z2630674136008_abecca21ad37a77429e1627a65a44336z2630674164848_457a2de1d58a209fbd5f34a67792191d

Bài khác