Tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lịch sử Đảng

Nhân Kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Ngày thành lập ngành lịch Sử Đảng và 105 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh, Báo Dân tộc và Phát triển trân trọng trích đăng bài nói của đồng chí Trường Chinh, người đã có công sáng lập và lãnh đạo Ngành Lịch sử Đảng tại Hội nghị các Ban nghiên cứu lịch sử Đảng thành tỉnh miền Nam ngày 13/3/1978:

… Chúng ta cần xác định lại một lần nữa rằng: Công tác nghiên cứu lịch sử Đảng có tầm quan trọng lớn: Nó quan hệ hữu cơ với công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác tư tưởng, công tác bồi dưỡng cán bộ, đảng viên thành những cán bộ, đảng viên ưu tú, và nói rộng ra là công tác xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Công tác nghiên cứu lịch sử Đảng góp phần tích cực xác định và củng cố vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong cách mạng Việt Nam…

Nghiên cứu lịch sử Đảng tức là nghiên cứu quá trình Đảng ta vận dụng chủ nghĩa Mác-LêNin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để định ra đường lối, chính sách và phương pháp cách mạng qua các giai đoạn và các thời kỳ; tuyên truyền, vận động và tổ chức quần chúng, đưa quần chúng ra đấu tranh thực hiện đường lối, chính sách đó bằng những phương pháp thích hợp, tùy theo phong trào lên hay là xuống…

Sự nghiệp của Đảng ta thật là vĩ đại. Chúng ta có quyền tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng của Bác Hồ. Mỗi thành, tỉnh, mỗi địa phương trong nước đều có quyền tự hào về sự đóng góp của mình vào sự nghiệp cách mạng chung của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh…

Việc nghiên cứu lịch sử Đảng có ý nghĩa to lớn về lý luận cũng như về thực tiễn. Chúng ta làm tốt thì nhất định sẽ góp phần đáng kể thúc đẩy mọi mặt công tác và tính chiến đấu của toàn Đảng và của từng đảng bộ…

Khi còn Bác Hồ, mỗi lần huấn thị cho cán bộ chúng ta, Người thường nhắn nhủ chúng ta tăng cường đoàn kết. Biên soạn lịch sử Đảng là góp phần tăng cường đoàn kết trong Đảng. Có địa phương, sau khi hoàn thành xây dựng cuốn Sơ thảo lịch sử Đảng bộ, đi tới nhận định chính xác và kết luận đúng đắn những vấn đề thuộc về lịch sử Đảng bộ địa phương, nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên rất xúc động, thương yêu, quý mến nhau hơn trước, xóa bỏ mọi thành kiến, cùng nhau tăng cường đoàn kết, khắc phục khó khăn, ra sức làm việc để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của đảng bộ, xứng đáng với các đồng chí đã hy sinh vì cách mạng, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, nguyện cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp của Đảng, cho tiền đồ của địa phương và của đất nước./.

Bài khác